Wettelijke informatie

 

Gebruiksvoorwaarden van de website van Alpha Credit (Alpha Credit NV)

Door zich toegang te verschaffen tot de website van www.alphacredit.be en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden.

Informatie op de website van www.alphacredit.be

Alpha Credit waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van www.alphacredit.be correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan Alpha Credit te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van www.alphacredit.be of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van www.alphacredit.be.verstrekt door Alpha Credit zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van Alpha Credit behalve bij zware of opzettelijke fout van harentwege.

Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en Alpha Credit kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met Alpha Credit en/of elke eenzijdige verbintenis van Alpha Credit.

Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of -diensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt.

De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van www.alphacredit.be.

Producten en diensten op de website van www.alphacredit.be

De producten en diensten op de website van www.alphacredit.be zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van Alpha Credit, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege.

De tarieven op de website van Alpha Credit gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van www.alphacredit.be.

 

Klachten

Heeft u een klacht? Gelieve een e-mail te sturen naar complaints@alphacredit.be of bel ons op 02/508.02.01. Onze teams behandelen uw klacht zo snel mogelijk.

 

Toezichthouder

Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III - 3e verdieping - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

http://www.economie.fgov.be/
Eco.inspec.SB@economie.fgov.be

 

Contactgegevens van Ombudsfin

OMBUDSFIN

North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2

B-1000 BRUSSEL

Tel.: +32 (0)2/545.77.70

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen

 

Klokkenluidersregeling

AlphaCredit verbindt zich ertoe om de Wet- en Regelgeving strikt na te leven en de regels uit de BNP Paribas Group Gedragscode te handhaven.

Via het Klokkenluiderskanaal heeft u de mogelijkheid om te rapporteren over een inbreuk van of een vermoeden van overtreding van wetten, procedures en/of regels van de Gedragscode van de BNP Paribas Group

Deze pagina is uitsluitend bedoeld voor derde partijen zoals:

Leveranciers

Voormalige werknemers

Sollicitanten

Klokkenluiders meldingen worden behandeld op een vertrouwelijke manier en in lijn met de geldende privacyregelgeving.

De Klokkenluiders die ter goeder trouw melden, krijgen bescherming tegen risico van vergelding door de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie of het nationale recht melden die bij een rechtspersoon in de privésector zijn vastgesteld. 

Elk misbruik van het Klokkenluiderssysteem kan de melder blootstellen aan disciplinaire sancties of vervolging.

Melden van een klokkenluiderssituatie kan door een e-mail te sturen naar: whistleblowing@alphacredit.be