Informatienota

 

In deze informatienota vindt u uitvoerige informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door ALPHA CREDIT N.V., Sint-Lazaruslaan 4-10 B 3, B-1210 Brussel ("wij").

Als beheerder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze activiteiten.

Deze informatie nota heeft als doel u in kennis te stellen van het soort persoonsgegevens dat wij in verband daarmee verzamelen, redenen waarvoor wij ze gebruiken en ze delen, hoeveel tijd wij ze behouden, welk zijn uw rechten en hoe ze uitoefenen.

Aanvullende informatie kunt u, indien nodig, verkrijgen wanneer u specifieke producten of diensten aanvraagt.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ VAN U ?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig is in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard van gepersonaliseerde producten en diensten te bereiken.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder:

 • identificatiegegevens (bijv. naam, nummer van uw identiteitskaart en paspoort, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto);
 • contactgegevens (bijv. adres en e-mailadres, gsm-nummer, IP-adres;
 • gezinssituatie (bijv. burgerlijke staat, aantal kinderen);
 • belastingstatus (bijv. belastingidentificatienummer);
 • informatie over uw opleiding en loopbaan (bijv. opleidingsniveau, werk, naam van de werkgever, loon);
 • bank-, financiële en transactiegegevens (bijv. bankrekeningnummer, creditcardnummer, gegevens over uw banktransacties inclusief communicatie over bankoverschrijvingen, waarde van uw activa, beleggersprofiel).
 • gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren:
  • gegevens die betrekking hebben op het gebruik dat u maakt van onze producten en diensten (bijv. betalingen, geldoverdrachten, kredietverleden);
  • gegevens met betrekking tot uw transacties (bijv. transactiegegevens, uw schulden en uitgaven);
  • gegevens over uw interacties met onze vestigingen (contactrapporten), onze internetwebsites, onze apps, onze pagina's op sociale media, vergadering, oproep, chat, e-mail, interview, telefoongesprek;
  • gegevens uit telefoongesprekken die u met ons voert;
 • videobewaking (inclusief CCTV) en geolocatiegegevens (bijv. vermelding van locaties van opnames en betalingen, om veiligheidsredenen of om de locatie van de dichtstbijzijnde vestiging of serviceproviders voor u te identificeren).
 • gegevens die nodig zijn om overmatige schuldenlast te bestrijden, wij kunnen ook toegang verkrijgen tot openbare of semi-openbare gegevens over uw algemene schuldgraad.

De volgende gevoelige gegevens kunnen wij alleen verzamelen als u ons daarvoor vooraf en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven:

 • biometrische gegevens (bijv. vingerafdruk, stem of gezichtspatroon) die voor identificatie- en veiligheidsdoeleinden gebruikt kunnen worden;
 • gegevens over uw gezondheid, om bepaalde verzekeringscontracten op te stellen; die gegevens worden verwerkt als wij ze nodig hebben.

Wij vragen nooit persoonsgegevens die verband houden met uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of gegevens met betrekking tot uw seksleven of seksuele geaardheid tenzij het wettelijk verplicht is.

De gegevens die wij over u gebruiken, kunnen rechtstreeks door u worden meegedeeld of uit de volgende bronnen worden verkregen:

 • publicaties / databanken die de officiële overheid ter beschikking stelt (bijv. het staatsblad);
 • onze zakelijke klanten, dienstverleners of kredietbemiddelaars;
 • derde partijen zoals kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus of handelaars in data in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, om onze databases te verifiëren of te verrijken;
 • websites / pagina's op sociale media met informatie die u openbaar hebt gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media); en databases die door derden openbaar zijn gemaakt.

2. SPECIFIEKE GEVALLEN VAN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGENS, WAARONDER INDIRECTE VERZAMELING

In bepaalde omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken van personen met wie wij een rechtstreekse relatie hebben, kunnen hebben of hadden, zoals:

 • mogelijke klanten
 • individuele verkopers

Om bepaalde redenen kan het zijn dat wij ook informatie over u verzameld hebben, terwijl u geen directe relatie met ons hebt.

Dat kan bijv. het geval zijn wanneer uw werkgever ons informatie over u verstrekt of wanneer een van onze klanten uw contactgegevens heeft verstrekt, bijv. als u:

 • een wettelijk vertegenwoordiger (gevolmachtigde) bent
 • de begunstigde bent van betalingstransacties door onze klanten
 • de uiteindelijke begunstigde eigenaar bent
 • een debiteur van cliënten bent (bijv. in het geval van een faillissement)
 • aandeelhouder van een vennootschap bent
 • de vertegenwoordiger bent van een rechtspersoon (die een klant of een verkoper is);
 • personeel bent van een dienstverlener

3. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

 1. Om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder:

 • bank- en financiële regelgeving ingevolge waarvan wij:
  • veiligheidsmaatregelen treffen om misbruik en fraude te voorkomen;
  • transacties opsporen die van de normale patronen afwijken;
  • uw kredietrisicoscore en uw terugbetalingscapaciteit bepalen; en
  • risico's bewaken en rapporteren die de instelling zou kunnen lopen;
  • registreren van telefoontjes, indien nodig, chats, e-mail, enz.
 • antwoorden op een officieel verzoek van een naar behoren gemachtigde publieke of gerechtelijke overheid;
 • preventie van het witwassen van geld en financiering van terrorisme;
 • naleving van de wetgeving met betrekking tot sancties en embargo's;
 • bestrijding van belastingfraude en naleving van belastingcontroles en meldingsverplichtingen.
 1. Om een contract met u te sluiten of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een contract aangaat

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze contracten te sluiten en uit te voeren, onder meer om:

 • u informatie over onze producten en diensten te verstrekken;
 • u bij te staan en uw verzoeken te beantwoorden;
 • te evalueren of en onder welke voorwaarden wij u een product of dienst kunnen aanbieden; en
 • aan onze zakelijke klanten bij wie u werknemer of klant bent, producten of diensten te leveren (bijv. kasbeheer).
 1. Om aan ons rechtmatig belang te voldoen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten in te zetten en te ontwikkelen, om zo ons risicobeheer te verbeteren en onze wettelijke rechten te verdedigen, waaronder:

 • bewijs van transacties;
 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer (bijv. gedeelde platforms) & bedrijfscontinuïteit en -beveiliging, inclusief beveiliging van mensen;
 • het opstellen van statistische modellen, gebaseerd op de analyse van transacties, om u te helpen bij het bepalen van uw kredietrisicoscore;
 • onderzoek en ontwikkeling, door het opstellen van statistieken, tests en modellen, om het risicobeheer van onze bedrijvengroep te verbeteren of om bestaande producten en diensten te verbeteren of om er nieuwe te creëren;
 • het samenvoegen van klantgegevens in geanonimiseerde statistieken die kunnen worden aangeboden aan professionele klanten om ze te helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijf;
 • opleiding van ons personeel door de opname van de telefoonoproepen aan onze callcenters;
 • het personaliseren van ons aanbod aan u door:
  • de kwaliteit van onze bank-, financiële of verzekeringsproducten of -diensten te verbeteren;
  • reclame te maken voor producten of diensten die bij uw situatie en profiel aansluiten en dat we bereiken:
  • door onze klanten te segmenteren;
  • door uw gewoonten en voorkeuren op de verschillende kanalen te analyseren (bezoeken aan onze vestigingen, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website, enz.);
  • door de producten of diensten die u al bezit of gebruikt te vergelijken met andere gegevens die wij over u bijhouden (wij kunnen bijv. vaststellen dat u wel kinderen hebt, maar nog geen familiale verzekering); en
  • door transacties te controleren om te bepalen welke transacties van de normale routine afwijken (bijv. wanneer u een groot bedrag van uw bankrekening verwijdert ).
 1. Om uw keuze te respecteren als wij uw toestemming voor een specifieke verwerking gevraagd hebben

In sommige gevallen moeten we uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken, bijv.:

 • Om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de meest geschikte aanbiedingen te sturen via profilering op basis van uw online- en/of productgedrag (bijv. in welke winkel en hoe vaak gebruik ik mijn kaart...);
 • Op dat moment zullen wij u afzonderlijk informeren over de betrokken logica, evenals over de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking;
 • als wij verdere bewerkingen moeten uitvoeren voor andere doeleinden dan die van sectie 3 hierboven, zullen wij u hierover informeren en, indien nodig, uw toestemming vragen.

4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

Om de bovengenoemde doeleinden te vervullen, maken wij uw persoonsgegevens alleen bekend aan:

 • serviceproviders die als verwerker optreden en diensten verlenen namens ons;
 • kredietbemiddelaars die uw kredietaanvraag hebben gerealiseerd;
 • financiële of gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of openbare instellingen, als zij daarom verzoeken en voor zover dat door de wet is toegestaan;
 • bepaalde gereglementeerde professionals zoals advocaten, notarissen of accountants.

Zoals vermeld in art. VII.119 van het Wetboek van Economisch Recht[1], mogen persoonsgegevens aan de volgende personen worden overgemaakt:

 1. de vergunninghoudende of geregistreerde kredietgevers;
 2. de personen die zijn toegelaten om kredietverzekeringsverrichtingen uit te voeren [met toepassing van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen];
 3. de FSMA en de Bank in het kader van hun opdrachten;
 4. de betalingsdienstaanbieders, in de mate dat deze personen hun gegevens inzake betalingsdiensten op basis van regels inzake wederkerigheid meedelen;
 5. de verenigingen van personen of instellingen bedoeld in 1°, 2°, en 4°, van dit lid die hiertoe erkend werden door de minister of zijn gemachtigde onder de volgende voorwaarden:
  • a) de rechtspersoonlijkheid bezitten;
  • b) gesticht zijn met een oogmerk dat ieder winstgevend doel uitsluit en enkel opgericht zijn met het oog op het beschermen van de professionele belangen van zijn leden;
  • c) samengesteld zijn uit leden die geen administratieve of strafrechtelijke sanctie hebben opgelopen;
  • De minister of zijn gemachtigde beslist over de aanvraag tot erkenning binnen twee maanden na de dag waarop alle vereiste documenten en gegevens zijn ontvangen.

Indien de aanvraag niet is vergezeld van alle vereiste documenten en gegevens, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld binnen vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag. Bij ontstentenis van een mededeling in die zin binnen deze termijn wordt de aanvraag geacht volledig en regelmatig te zijn.

De weigering tot erkenning is met redenen omkleed en  wordt aan de aanvrager meegedeeld bij een aangetekende zending.

De minister kan de erkenning opschorten of intrekken van personen die niet meer aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen of die de verbintenissen die zij bij de erkenningsaanvraag hebben aangegaan niet naleven.

 1. een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris, in de uitoefening van zijn mandaat of ambt, en in het kader van de uitvoering van een kredietovereenkomst;
 2. de schuldbemiddelaar bij de uitvoering van zijn opdracht in het kader van een collectieve schuldenregeling, zoals bedoeld in de artikelen 1675/2 tot 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek;
 3. de ambtenaren van de FOD Economie bevoegd om op te treden in het kader van boek XV;
 4. de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden van de consument uitoefenen en die hiertoe, overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, zijn ingeschreven bij de FOD Economie;
 5. de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer binnen de uitvoering van haar opdracht.

5.OVERDACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

In geval van internationale overdrachten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (EER), waarbij de Europese Commissie erkend heeft dat een niet-EER-land een voldoende niveau van gegevensbescherming heeft, zullen uw persoonsgegevens op die basis worden overgedragen

Voor overdrachten naar niet-EER-landen waarvan het beschermingsniveau niet door de Europese Commissie is erkend, zullen wij ofwel een afwijking inroepen die van toepassing is op de specifieke situatie (bijv. als de overdracht noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren, zoals bij het uitvoeren van een internationale betaling) of een van de volgende waarborgen uitvoeren om de bescherming van uw persoonsgegevens verzekeren:

 • standaard contractuele clausules goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • bindende bedrijfsregels

Een kopie van deze waarborgen of informatie over waar ze beschikbaar zijn, kunt u schriftelijk aanvragen zoals bepaald in punt 9.

6. HOE LANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ ?

Wij houden uw persoonsgegevens bij gedurende de periode die door de toepasselijke wet- en regelgeving vereist is of gedurende een andere periode met betrekking tot onze operationele vereisten, zoals goed onderhoud van uw account, het faciliteren van klantrelatiebeheer en het reageren op wettelijke claims of regelgevingsverzoeken. Over het algemeen wordt de informatie van de klant bijgehouden gedurende de duur van het contract en gedurende één belastingjaar na afloop van de contractuele relatie. De informatie van de klant wordt ook gedurende 10 jaar na afloop van het contract gearchiveerd.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN ?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van die persoonsgegevens.
 • Recht op rechtzetting: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat dergelijke persoonsgegevens dienovereenkomstig worden aangepast.
 • Recht op verwijdering: u kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover de wet dat toestaat.
 • Recht op beperking: u kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, waaronder profilering met betrekking tot dergelijke direct marketing.
 • Recht op intrekking van uw toestemming: waar u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken.
 • Recht op gegevensoverdracht: waar dit wettelijk van toepassing is, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrek heeft, aan u te laten terugbezorgen of, indien technisch mogelijk, aan een derde partij te laten doorgeven.
 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering): Dit is niet van toepassing wanneer het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, toegestaan door Belgisch recht of het recht van de Europese Unie, of berust op de uitdrukkelijke toestemming van het individu. Daarentegen, in het geval het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of berust op uitdrukkelijke toestemming, kunt u uw standpunt kenbaar maken en het besluit aanvechten.

Als u de bovenstaande rechten wilt uitoefenen en uw privacyvoorkeuren wilt aanpassen, surf naar « www.alphacredit.be/nl/mijndata».

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft u, naast bovenstaande rechten, ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. HOE KUNT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE INFORMATIENOTA ?

In een wereld waarin de technologie voortdurend verandert, moeten we deze informatienota regelmatig bijwerken.

Wij nodigen u uit om de nieuwste versie van deze nota online te bekijken en wij zullen u via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen.

9. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP ?

Als u vragen hebt over het gebruik dat wij, krachtens deze informatienota, van uw persoonsgegevens maken, neemt u contact op met onze verantwoordelijke voor de gegevensbeveiliging « FACR.CDO@alphacredit.be » die uw vraag zal behandelen.

U kunt ook een brief sturen aan de verantwoordelijke voor de verwerking, ALPHA CREDIT N.V., Sint-Lazaruslaan 4-10 Bus 3, B-1210 BRUSSEL. Voeg een scan / kopie van uw identiteitskaart toe zodat wij u kunnen identificeren.

10. VARIA

Als u meer wilt weten over privacy en beveiliging, lees dan ons beleid inzake cookies via deze link « www.alphacredit.be/nl/cookies ».


[1] Dit artikel is enkel van toepassing op kredietcontracten opgesteld volgens het Belgische recht.